Gia cầm giống

Đồng nhất khả năng sinh sản gia cầm

Đồng nhất khả năng sinh sản gia cầm. Hay sự đồng đều về tình dục của con đực và con cái khi giao phối sẽ có lợi ích lâu dài cho việc sản xuất đàn và phúc lợi. Một con đực chưa trưởng thành không bao giờ nên giao phối với một con cái trưởng thành và ngược lại con đực trưởng thành không nên giao phối với con cái chưa trưởng thành. Nếu sự đồng đều về tình dục không tồn tại trong đàn thì việc giao phối nên bị trì hoãn.

Nếu con đực và con cái không đồng đều về tình dục khi giao phối:

Gia cầm giao phối
Gia cầm giao phối

Đồng nhất khả năng sinh sản gia cầm. Khả năng sinh sản của đàn sẽ giảm, đặc biệt đối với những con đầu tiên

  • Trứng sàn có thể được tăng lên
  • Lông nữ có thể nghèo hơn
  • Phúc lợi đàn chiên nói chung có thể bị giảm
  • Kiểm soát việc cho ăn có thể kém hơn.
  • Giao phối nên được bắt đầu vào khoảng 21 tuần tuổi. Đánh giá sự trưởng thành nam và nữ trước khi giao phối.

Tham khảo thêm các mô hình chăn nuôi tại đây

Nguồn: Internet